برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیولوژي استخوان در سطح سلول 96/03/09


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع  فیزیولوژي استخوان در سطح سلول، فیزيوپاتولوژي bone loss و طبقه بندی استئوپوروز  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/03/09 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر کوروش غزنوی
سخنران: دکتر