برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بیماری های متابولیک مفصل 96/03/02


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع  بیماری های متابولیک مفصل (اکرونوز-همو کروماتوز-ویلسون)  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/03/02 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر شهلا ابوالقاسمی

سخنران: دکتر سارا جعفری