برگزاری کنفرانس هفتگی 96/2/26 با موضوع Regional Pain Syndrome


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع  Regional Pain Syndrome  (و مفصل نوروپاتیک-RSDS)   ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/02/26 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر احمد سلیم زاده

سخنران: خانم دکتر یزدی