برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سایر پری آرتریت ها 96/01/29


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع  سایر پری آرتریت ها ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/01/29 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر هدا کاوسی

سخنران:دکتر وثوقيان