پوستر بیست یکمین کنگره سالیانه ی مرکز تحقيقات روماتیسمی


پوستر بیست یکمین کنگره سالیانه ی مرکز تحقيقات روماتولوژي با عنوان داروهای بیولوژیک در بيماری های روماتیسمی