برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع لنفوسيت هاي B


کنفرانس هفتگي با موضوع لنفوسيت هاي B در روز سه شنبه مورخ 92/08/07 در سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده مرکز تحقيقات روماتولوژي برگزار گرديد.

رئيس جلسه: خانم دکتر مقدسي
ساعت: 8 صبح