برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع لنفوسيت هاي T


کنفرانس هفتگي با موضوع لنفوسيت هاي T در سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده مرکز تحقيقات روماتولوژي برگزار ميگردد.

زمان: سه شنبه 92/07/30

رئيس جلسه: دکتر نجفي زاده