برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع مونوسيت ها و ماکروفاژها و دندريتيک سل


برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع مونوسيت ها و ماکروفاژها و دندريتيک سل (داراي امتياز بازآموزي)


زمان: سه شتبه 92/07/23

مکان: بيمارستان شريعتي- مرکز تحقيقات روماتولوژي- سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

تلفن تماس: 88026956-021