برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع H.L.A


 کنفرانس هفتگي با موضوع H.L.A در مرکز تحقيقات روماتولوژي در روز سه شنبه مورخ 92/07/09 ساعت 8 صبح برگزار مي گردد. ( داراي امتياز باز آموزي )


رئيس جلسه: دکتر طاهره فائزي


معرفي به استاد: دکتر آل سعيدي


کنفرانس: دکتر تحملي