اعضای هیات علمی

PreviousNext

دکتر الهام فرهادی

دکتری تخصصی هماتولوژي آزمایشگاهی و بانک خون از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر الهام فرهادی

سوابق تحصیلی:

 • دکتری تخصصی در رشته هماتولوژي آزمایشگاهی و بانک خون، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1392 تا 1396،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر مجید علیخانی

فوق تخصص روماتولوژي از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر مجید علیخانی

سوابق تحصیلی:

 • فوق تخصص در رشته روماتولوژي، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1394 تا 1396،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر هدا کاوسی

دکتری فوق تخصص روماتولوژي از دانشگاه علوم پزشکي تهران

بیشتر...
درباره دکتر هدا کاوسی

سوابق تحصیلی:

 • دکتری فوق تخصص در رشته روماتولوژي، از دانشگاه علوم پزشکي تهران، از 1391 تا 1393،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر سیده طاهره فائزی

فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر سیده طاهره فائزی

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد، از 1989 تا 1996،
 • دکتری تخصصی در رشته بیماریهای داخلی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1998 تا 2002،
 • فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1384 تا 1386،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر معصومه اخلاقی

فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر معصومه اخلاقی

شرح حال:

• استادیار گروه داخلی و روماتولوژی از سال 1384 در مركز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران • عضو شورای پژوهشی گروه داخلی بیمارستان دكتر شریعتی از سال 1386 تا كنون • عضو مركز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشكی تهران • عضو انجمن روماتولوژی ایران • عضو انجمن روماتولوژی آسیا و اقیانوسیه APLAR

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشكی عمومی ، از دانشگاه علوم پزشكی مشهد، از 1363 تا 1370،
 • دکتری تخصصی در رشته بیماری های داخلی، از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از 1375 تا 1379،
 • فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1380 تا 1382،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر فرهاد غریب دوست

فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر فرهاد غریب دوست

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1979 تا 1987،
 • دکتری تخصصی در رشته بیماریهای داخلی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1987 تا 1991،
 • فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1991 تا 1993،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر عبدالهادی ناجی

دکتری فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر عبدالهادی ناجی

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه تهران، از 1967 تا 1974،
 • دکتری تخصصی در رشته بیماریهای داخلی و روماتولوژی، از دانشگاه پاریس، از 1976 تا 1980،
 • دکتری فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1 تا 2،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر فرهاد شهرام

فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیشتر...
درباره دکتر فرهاد شهرام

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشكی عمومی ، از داشگاه تهران، از 1355 تا 1362،
 • دکتری تخصصی در رشته بیماریهای داخلی ، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1364 تا 1368،
 • فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1368 تا 1370،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر محمود اکبریان

دکتری فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان دکتر شریعتی

بیشتر...
درباره دکتر محمود اکبریان

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، از 1345 تا 1352،
 • دکتری تخصصی در رشته تخصص داخلی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان دکتر شریعتی، از 1357 تا 1361،
 • دکتری فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان دکتر شریعتی، از 1361 تا 1363،
عضو شوید بیشتر بشناسید

دکتر فریدون دواچی

دکتری فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه پاریس

بیشتر...
درباره دکتر فریدون دواچی

شرح حال:

سوابق تحصیلی:

 • دکتری حرفه‌ای در رشته پزشکی عمومی، از دانشگاه پاریس، از 1335 تا 1343،
 • دکتری فوق تخصص در رشته روماتولوژی، از دانشگاه پاریس، از 1343 تا 1346،
عضو شوید بیشتر بشناسید