خلاصه: بيماري اسکلرودرمي ازجمله بيماريهاي است که اگرچه خوشبختانه شيوع بالايي ندارد به دليل ناتواني زيادي که در فرد مبتلا ايجاد مي کند از اهميت ويژه اي برخوردار است...

توضیحات فایل نمایه id
440