آخرین بازآموزی‌ها

چهاردهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

چهاردهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان بیماری های مفصلی استخوانی و عوامل عفونی( مولف: دکتر فرهاد غریب دوست، دکتر مریم مقدسی) سال برگزاری: بهمن 1386

سیزدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

سیزدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان بیماری بافت همبند(مولف:دکتر عبدالهادی ناجی، دکتر سیدرضا نجفی زاده) سال برگزاری: بهمن 1385

دوازدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

دوازدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان بیماری روماتوئید(مولف: دکتر محمود اکبریان، دکتر ایرج صالح ابری) سال برگزاری: بهمن 1384

یازدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

یازدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان بیماری های متابولیک مفاصل و استخوان( مولف: دکتر احمدرضا جمشیدی) سال برگزاری: بهمن 1383

دهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

دهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان واسکولیت (مولف : دکتر فرهاد شهرام) سال برگزاری: بهمن 1382

نهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

نهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان استئوپوروز( مولف: دکتر فرهاد غریب دوست) سال برگزاری: بهمن 1381

هشتمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

هشتمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان لوپوس اریتماتو سیستمیک 1 ( مولف : دکتر محمود اکبریان) سال برگزاری: بهمن 1380

هفتمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

هفتمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان بیماری های جنب مفصلی( مولف: دکتر عبدالهادی ناجی) سال برگزاری: بهمن 1379

ششمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

ششمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان: بیماری بهجت (مولف: دکتر فرهاد شهرام)   سال برگزاری: بهمن 1378

پنجمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

پنجمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان: 1-  آرتروز (مولف: دکتر احمدرضا جمشیدی)
سال برگزاری: بهمن1377