آخرین بازآموزی‌ها

بیست و چهارمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

بیست و چهارمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان:
پاراکلینیک در روماتولوژي (مولف : دکتر اصغر حاجی عباسی، دکتر هدا کاوسی) سال برگزاری: بهمن 1396


بیست و سومین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

بیست و سومین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان
روماتولوژی  و طب فیزیکی (مولف : دکتر مریم مقدسی، دکتر سیده طاهره فائزی) سال برگزاری: بهمن 1395

بیست و دومین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

بیست و دومین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان
درمان های مکمل و آلترناتیو در بیماری های رومانتیسمی (مولف : دکتر سیدرضا نجفی ز اده، دکتر شفیعه موثقی) سال برگزاری: بهمن1394

بیست یکمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

بیست یکمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان
داروهای بیولوژیک در بیماری های روماتیسمی(مولف: دکتر اخلاقی)
سال برگزاری:بهمن 1393

بیستمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

بیستمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان حاملگی و بیماری های روماتیسمی(مولف: دکتر فرهاد شهرام، دکتر ترانه درمحمدی) سال برگزاری: بهمن 1392

نوزدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

نوزدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان اسکلرودرمی (مولف: فرهادغریب دوست، دکتر طاهره فائزی) سال برگزاری: بهمن1391

هجدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

هجدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان آرتروز ( مولف : دکتر عبدالهادی ناجی، دکتر معصومه اخلاقی) سال برگزاری: بهمن 1390

هفدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

هفدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان لوپوس اریتماتو سیستمیک ( مولف: دکتر محمود اکبریان، دکتر عبدالرحمان رستمیان) سال برگزاری: بهمن 1389

شانزدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

شانزدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان بیماری های روماتیسمی کودکان( مولف: دکتر احمدرضا جمشیدی، دکتر شفیعه موثقی) سال برگزاری: بهمن1388

پانزدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

پانزدهمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي عنوان چالش های تازه در روماتولوژی(مولف: دکتر فرهاد شهرام، دکتر احمد سلیم زاده) سال برگزاری: بهمن 1378