بیست و چهارمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي


بیست و چهارمین سیمنار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي

عنوان:

پاراکلینیک در روماتولوژي (مولف : دکتر اصغر حاجی عباسی، دکتر هدا کاوسی)

سال برگزاری: بهمن 1396