حضور مركز تحقیقات روماتولوژی در نخستین جشنواره روز نوآوری